Dėl prašymo pateikimo lankyti vasaros laikotarpiu

Primename, kad pagal ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠĄ (pridedamas darbo_vasaros_laikotarpiu_tvarkos_aprasas ):

*darbo vasaros laikotarpiu ugdytiniams organizuojama pažintinė, projektinė, patirtinė ir kt. veikla;

*iki gegužės 20 d. tėvai (globėjai) dėl vaiko lankymo lopšelį-darželį vasaros laikotarpiu direktoriui pateikia prašymą (pridedama prašymo forma prašymas);

*iki gegužės 25 d. pagal gautus prašymus direktorė formuoja grupes ir tvirtina įsakymu;

*dėl prašyme nurodytos lopšelio-darželio lankymo vasaros laikotarpiu datos pakeitimo, tėvai (globėjai) turi raštu informuoti iki einamojo mėnesio 25 d.

© 2021 mir.lt
NEĮGALIESIEMS