Priėmimas į įstaigą

Vaikai priimami ištisus metus pateikiant specialią prašymo formą. Vaiko išlaikymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai, rūpintojai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skyriuje “Paslaugų kainoraštis”.

  • Grupes komplektuoja įstaigos vadovas pagal Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos sprendimą „Dėl vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigos, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris įsigaliojo 2020 m. sausio 2 d. sprendimu Nr. T-459
  • Prašymai dėl vaiko registracijos į eilę ir duomenys apie vaiką įrašomi į Duomenų bazę. Įrašius vaiko duomenis į Duomenų bazę, automatiškai formuojama vaikų registracijos eilė. 
  • Vaiką užregistruoti į eilę Duomenų bazėje galima tik vienoje bendrosios paskirties švietimo įstaigoje.
  • Vaikai,  turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, gali būti registruojami ir bendrosios paskirties, ir specialiosios paskirties švietimo įstaigoje.  
  • Vaiko, užregistruoto į eilę pasirinktos švietimo įstaigos Duomenų bazėje, tėvai (globėjai) pakartotinai iki einamųjų metų vasario 1 d. elektroniniu ar kitokiu būdu patvirtina pageidavimą lankyti švietimo įstaigą, kai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. nori ją pradėti lankyti.
  • Tėvai (globėjai)  pakartotinai iki einamųjų metų vasario 1 d.  nepatvirtinę pageidavimo lankyti švietimo įstaigos nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., praranda vietą eilėje ir vaikas į pasirinktą švietimo  įstaigą priimamas tik esant laisvai vietai.
  • Priimant vaiką į švietimo įstaigą, jo deklaruota gyvenamoji vieta su vienu iš tėvų (globėjų) turi būti Šiaulių mieste, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka turi būti patikrinta vaiko sveikata ir pateikti šie dokumentai: tėvų prašymas dėl vaiko priėmimo į įstaigą; vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija; pedagoginės-psichologinės tarnybos specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo pažyma dėl ugdymosi specialiosios paskirties švietimo įstaigoje; pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą įstaigoje (jei vaikas atvyko iš kitos švietimo
  • įstaigos).
  • Atsiradus laisvai vietai, įstaigos vadovo ar jo įgaliotas asmuo informuoja vaiko tėvus (globėjus) apie laisvą vietą eilės tvarka pagal registraciją į Duomenų bazėje. 
  • Grupės formuojamos nuo einamųjų metų kovo 1 d.  iki rugsėjo 1 d. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.

 

© 2020 mir.lt
NEĮGALIESIEMS