Priėmimas į įstaigą

Vaikai priimami ištisus metus pateikiant specialią prašymo formą. Vaiko išlaikymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai, rūpintojai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skyriuje “Paslaugų kainoraštis”.

 • Grupes komplektuoja įstaigos vadovas pagal Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų komplektavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimu Nr.T-356 ( http://edem.siauliai.lt/Svietimas690303562623 )
 • Vaikas į įstaigą priimamas pagal prašymo registravimo datą. 
 • Vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, priimami, jei įstaigose yra laisvų vietų ir sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlaikymą įstaigoje apmokėjimo. 
 • Priimant vaikus į įstaigą gali būti taikoma išimties tvarka kitais nenumatytais atvejais Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir/ar Švietimo skyriaus teikimu. 
 • Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys vaiką ugdyti įstaigoje, įstaigos direktoriui pateikia prašymą dėl vaiko priėmimo.
 • Prašymai pateikiami įstaigoje ir registruojami “Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinę įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale”.
 • Priėmęs prašymą, įstaigos direktorius pasirašytinai informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie galimybę vaiką priimti į įstaigą pageidaujamu laiku.
 • Iki einamųjų metų kovo 1 d. vaiko, įrašyto pasirinktoje įstaigoje į eilę, tėvai (globėjai, rūpintojai) pakartotinai patvirtina pageidavimą lankyti pasirinktą įstaigą nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. Informavimo tvarką nustato įstaigos vadovas.
 • Tėvai (globėjai, rūpintojai)  iki einamųjų metų kovo 1 d. pakartotinai nepatvirtinę pageidavimo lankyti įstaigą nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., praranda vietą eilėje pagal prašymo registravimo datą ir jų vaikas į pasirinktą ugdymo įstaigą priimamas tik esant laisvai vietai.
 • Pradėjus lankyti įstaigą, vaikas, įrašytas į eiles kitose įstaigose, išbraukiamas iš sąrašų.
 • Priimant vaiką, turi būti pateikti šie dokumentai: tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas; vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija; nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimas; pedagoginės-psichologinės tarnybos specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo pažymos ir/ar asmens sveikatos priežiūros specialisto vaiko sveikatos būklės įvertinimo pažyma; pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą įstaigoje (atvykus iš kitos įstaigos).
 • Įstaigoje atsiradus laisvai vietai, eilės tvarka informuojami vaikų, užrašytų į eilę, tėvai (globėjai, rūpintojai).
 • Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą.
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių kasmet iki kovo 1 d. nustato Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.
 • Grupės naujiems mokslo metams pradedamos komplektuoti kasmet nuo kovo 1 d. ir sukomplektuojamos iki rugsėjo 1 d. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.
 • Grupės komplektuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų. Tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, jaunesni broliai, seserys gali būti ugdomi toje pačioje grupėje.

Prašymas dėl registravimo į elektroninę vaikų eilę

Miglovaros g. 26, LT-76332 Šiauliai
Tel./faks.: (8 41) 523920
El.p.: klevelis@splius.lt , skype: klevelis-l.d.

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190527868
A.s. LT477180000001130750
Direktorė – Adelija Motejūnienė

Žodinė paieška

Steigėjas

Steigėjas
© 2019 mir.lt
NEĮGALIESIEMS